Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportmassageteam Amersfoort.

Hoewel de informatie op de website van Sportmassageteam Amersfoort met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Sportmassageteam Amersfoort streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Sportmassageteam Amersfoort geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Sportmassageteam Amersfoort behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Sportmassageteam Amersfoort aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.


Copyright 2018 Sportmassageteam Amersfoort
Alle rechten voorbehouden.

 

 

Twitter

Sportmassageteam Amersfoort

Brigitte Verheij

 

Facebook Sportmassageteam AmersfoortGoogle+ Sportmassageteam AmersfoortTwitter Sportmassageteam Amersfoort

© 2018 | sportmassageteamamersfoort.nl | Disclaimer | Privacy verklaring | design: creative answer